วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ช่องทางการจำหน่ายสินค้าบน Amazon.com ในตลาดสหรัฐฯ ข้อมูลบริษัท Amazon.com Inc.

Microsoft Word - ????????????????????????? Amazon

ช่องทางการจําหน่ายสินค้าบน Amazon.com ในตลาดสหรัฐฯ

ข้อมูลบริษัท Amazon.com Inc.

Amazon.com, Inc. สํานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 1200 12th Ave., South, Suite 1200, Seattle, WA 98144, Tel 206 266-1000 เริ่มทําธุรกิจ World Wide Web ในปี ๑๙๙๕ ปัจจุบันมี website ในเครือข่ายคือ www.amazon.com (ใตลาดสหรัฐฯ) www.amazon.co.uk, (ในสหราชอาณาจักร) www.amazon.de (ใน
www.amazon.it (ในอิตาลี)
บริษัทอื่นๆที่อยู่ในเครือ Amaonz.com, Inc. รวมถึง
๑. A2Z Development Center
๑.๑ Lab126 (www.lab126.com) ตั้งอยู่ที่เมือง Cupertino รัฐแคลิฟอร์เนีย ทํางานด้าน การพัฒนาและออกแบบหนังสืออิเลคโทรนิกส์ระบบไร้สาย
๑.๒ สํานักงานที่ Lake Forest และ San Francisco รัฐแคลิฟอร์เนีย (www.a2z.com)
ทํางานด้านการพัฒนาซอฟแวร์สําหรบั
digital music ป้อน DRM-free MP3 store
๑.๓ ZME สํานักงานที่ San Luis Obispo รัฐแคลิฟอร์เนีย
๒. A9 ตั้งอยู่ที่เมือง Palo Alto รัฐแคลิฟอร์เนีย (www.a9.com) ทําธุรกิจพัฒนาเทคโนโลยี่ด้าน การค้นหาข้อมูล search technologies
๓. Alexa ตั้งอยู่ที่ San Francisco รัฐแคลิฟอร์เนีย (www.alexa.com) ทําธุรกิจพัฒนาเว็บไซด์
๔. Audible ตั้งอยู่ที่ Newark, รัฐนวเจอร์ซี่ (www.audible.com) ทําธุรกิจ digital spoken audio information & Entertainment on internet
๕. Brilliance Audio ตั้งอยู่ที่ Grand Have, รัฐมชิ
ผลิต audio book
ิแกน (www.brillianceaudio.com) ทําธุรกิจ
๖. CreateSpace ใหบริการสําหรับผู้อยู่ในวงการผลิตสิ่งพิมพ์ ภาพยนต์ และดนตรี ตั้งอยู่ที่
Charleston รัฐเซาทแคโรไลน่า และ Scotts Valley รัฐแคลฟอร์เนีย
๗. Fabric.com ตั้งอยู่ที่ Marietta, รัฐจอร์เจีย (wwwfabric.com) ทําธุรกิจขายผ้าสําหรับทกุ วัตถุประสงค์ของการใช้
๘. IMDb ตั้งอยู่ที่ Settle รฐวอชิงตัน (www.imdb.com) ทําธุรกิจเป็น internet movie
database
๙. SB Buying Co. หรอื
Shopbob ตั้งอยู่ที่ New York, NY และ Madison รัฐวิสคอนซิล
(www.shopbop.com) ทําธุรกิจ eCommerce ขายเสื้อผ้ามียหี่
้อของนักออกแบบเสื้อ
๑๐. Woot Services LLC ตั้งอยู่ที่ Carrollton รัฐเทกซัส (www.woot.com) ทําธุรกิจขายสินคา้ ในระบบ eCommerce
๑๑. Zappos.com Inc. ตั้งอยู่ที่เมือง Las Vegas รัฐเนวาด้า และ Shepherdsville รัฐเคนตั๊กกี้
(www.zappos.com) ทําธุรกิจขายสินค้าเสื้อผาและรองเท้าผ่านระบบ eCommerce
๑๒. Endless.com ทําธุรกิจ eCommerce ขายสินค้ารองเท้า
เป้าหมายการทําธุรกิจของบริษัท Amazon.com คือเป็นศูนย์กลางของผู้บริโภคทั่วโลกที่จะหาซื้อสนค้า ใดๆที่ต้องการผ่านทางระบบออนไลน์ในราคาที่ต่ําที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ จุดขายคือความสะดวก สินค้ามากมายให้ เลือกซื้อ และราคาที่สมเหตุสมผล
สินค้าที่วางจําหน่ายบน Amazon.com มีเกือบจะทุกชนิด ทั้งที่เป็นสินค้าใหม่ สินค้าที่ผ่านการแก้ไขแล้ว
จากโรงงาน (refurbished) และสินค้าใช้แล้ว ในปี ๒๐๐๙ สินค้าทข่
ายดีเป็นอันดับหนึ่งบน Amazon.com คือ
Kindle หรือหนังสือที่เป็นอิเลคโทรนิกสท์
ี่Amazon.com Inc. ผลิตออกจําหน่าย
นอกจากจําหน่ายสินค้าแล้วบริษัทฯยังทําธุรกิจบริการ (๑) Amazon Unbox ให้บริการภาพยนต์และ รายการโทรทัศน์ที่ลูกค้าสามารถ download ลงในคอมพิวเตอร์ของตนได้ (๒) ธุรกิจ Amazon MP3 สําหรับการ download เพลงโดยไม่ต้องมี D.R.M (anti-copying software) (๓) Amazon Web Services ให้เช่า website ที่รวมถึง Amazon S3 คือใหเช่าพื้นที่ในคอมพิวเตอร์ของ Amazon สําหรับผู้เช่าใช้เก็บข้อมูล และ Amazon EC2
ให้ลูกค้าเช่าใช้คอมพิวเตอร์ของ Amazon ทํางานที่เป็นงานขนาดใหญท่
ี่ต้องใช้คอมพิวเตอร์
ฤดูกาลจําหน่ายที่สําคัญของบริษัท Amazon.com Inc. คือช่วงเทศกาลปลายปีหรือไตรมาสสุดท้ายของปี ยอดจําหน่ายในไตรมาสสุดทายของปี ๒๐๐๙ ๒๐๐๘ และ ๒๐๐๗ เท่ากบร้อยละ ๓๙, ๓๕ และ ๓๘ ตามลําดับ ของยอดจําหน่ายรวมทั้งสิ้นในแต่ละปี
ในไตรมาสสุดท้ายของปี ๒๐๑๐ บริษัท Amazon.com Inc. มียอดจําหน่าย ๑๒.๙๕ พันล้านเหรียญฯ เปรียบเทียบกับยอดจําหน่ายในไตรมาสสุดท้ายของปี ๒๐๐๙ ที่เท่ากับ ๙.๕๒ พันล้านเหรียญฯ และเป็นครั้งแรกที่
บริษัทฯสามารถทํายอดจําหน่ายในหนึ่งไตรมาสได้สูงถึงระดับ ๑๐ พันล้านเหรียญฯ มลค่าการขายทั้งปี ๒๐๑๐
เท่ากับ ๓๔.๒๐ พันล้านเหรยญฯเพิ่มขึ้นจากปี ๒๐๐๙ ร้อยละ ๔๐ บริษทฯตั้งเป้าว่าในไตรมาสแรกของปี ๒๐๑๑
ยอดขายของบริษัทฯจะอยู่ระหว่าง ๙.๑ – ๙.๙ พันล้านเหรียญฯหรือเป็นอัตราการเติบโตระหว่างร้อยละ ๒๘ –
๓๙ เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ๒๐๑๐
Amazon.com Inc. วางจําหน่ายสินค้าทั้งที่เป็นสินค้าทบ่
ริษัทเป็นเจ้าของและที่เป็นของ “รับฝาก”จาก
“third party” หรือผู้ขายรายอื่นมาวางจําหน่าย ในปี ๒๐๐๙ ร้อยละ ๓๐ ของการขายสินค้าบนเว็บไซด์ของ
Amazon.com เป็นสินค้าของ “third party sellers”
กฎระเบียบการทําธุรกิจและสินค้าที่สามารถวางจําหน่ายได้ในแต่ละตลาดการค้าหรือที่ Amazon เรียกว่า
“Market Place” จะแตกต่างกันไปส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับกฎหมายในแต่ละประเทศที่เป็นที่ตั้งของตลาดการค้า
ในการดึงลูกค้าเข้าไปยังเว็บไซด์ของตน Amazon.com Inc. ใช้ระบบการตลาดผ่านทางช่องทางตลาด แบบ online ที่เป็นเป้าหมาย เช่น sponsored search, portal advertising เป็นต้น
เงื่อนไขที่เป็นความเสี่ยงสําคัญสูงสุดในการทําธุรกิจข้ามชาติที่เป็นการวางสินค้าขายบน Amazon.com
คือความผันแปรของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่อยู่นอกอํานาจการควบคุมของผู้ทําธุรกิจ

ประเภทของสินค้าที่ซื้อขายกันบน Amazon

สินค้าทส่

ามารถวางขายบน Amazon ได้

สินค้าที่สามารถวางขายบน Amazon ได้แบ่งออกเป็นสามกลุ่มคือ
๑. สินค้าทั่วไป
๒. Media Products คือ CD และ Vinyl, DVD, Video/VHS, Software, Video Games, Video Game Consoles ที่ Amazon.com ยอดให้จําหน่ายได้
๓. สินค้าที่ต้องได้รับการอนุมัติจาก Amazon ก่อนว่าให้ขายได้ คือ รถยนต์ โทรศัพท์มือถือและ อุปกรณ์ เสื้อผาและของตกแต่งร่างกาย(เริ่มตั้งแต่วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๐๐๙ เป็นต้นมา ปิดไม่ รับการขายสินค้ากลุ่มนี้จนกวาจะประกาศเปลี่ยนแปลง) เครื่องประดับ นาฬิกา และ รองเท้า

สินค้าที่ไมสามารถวางขายผาน Amazon ได้

๑. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
๒. บุหรี่ ซิการ์ และผลิตภัณฑ์ยาสูบต่างๆ
๓. อาวุธปืน อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้กบปืน ลูกปืน ไม้กระบอง ดินปืน และวัตถุระเบิดต่างๆ
๔. ยา ไวตามิน ผลิตภัณฑ์สมุนไพร หรือสิ่งของประเภทเดียวกันที่จะต้องขายผ่านทางเภสัชกรที่
มีใบประกอบวิชาชีพหรือที่ต้องมีใบสั่งจากแพทย์หรือผู้ทอ่
สินค้า
ยู่ในวงการแพทย์เพื่อใช้ในการซื้อ
๕. ผลิตภัณฑ์ใดๆที่มีส่วนผสมทก่
ฎหมายควบคุม
๖. ผลิตภัณฑ์ที่เปน็
BMVD (book, magazine, video, DVD) บางรายการ ทั้งนี้ยกเว้นที่
Amazon ระบุให้ขายได้
๗. ผลิตภัณฑ์ที่เกย่
วข้องกับเรื่องเพศและปฏิบัติการทางเพศ
๘. ผลิตภัณฑ์อัญมณีร่วง (loose gemstone)
๙. เครื่องประดับทุกชนิดที่รวมถึงนาฬิกา ที่ผู้ขายไม่ได้รับสิทธิเป็น “authorized reseller”
จากโรงงานผลิต หรือจากผู้กระจายสินค้า หรือที่ผู้ขายไมสามารถออกใบรับประกัน
มาตรฐานของโรงงานผลิตให้แก่ผซู้
ื้อได้
๑๐. ผลิตภัณฑ์ทมี่
ีส่วนผสมที่เปน็
human growth hormone
๑๑. ผลิตภัณท์ชนิดใดๆก็ตามที่ Amazon พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สมควรที่จะสนับสนุนใหม้ ขายบน Amazon
ีการ

ขั้นตอนการเข้าร่วมกิจกรรมการขายผานทาง Amazonโดยสรปุ

ขั้นตอนที่ ๑ เลือกว่าจะเข้าร่วมกิจกรรมขายในฐานะใด
(ก) Professional Seller ที่เป็นการทําธุรกิจการขายอย่างจริงจัง เสียค่าธรรมเนียม
เดือนละ ๓๙.๙๙ เหรียญฯ สามารถวางจําหน่ายสินค้าได้ตลอดไป ไม่ต้องเสีย ค่าธรรมเนียมต่อการขายในแต่ละครั้ง สามารถวางจําหน่ายสินค้าใหมๆลงใน แคตตาล็อกของ Amazon ได้ตลอดเวลา สามารถเข้าไปดูรายงานการสั่งซื้อได้ ตลอดเวลา
(ข) Individual Seller ที่สามารถเสนอขายสนค้าจํานวนน้อยหรืออาจจะเสนอขายสินค้า จํานวนมากกได้ ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมรายเดือน แต่ต้องเสียค่าธรรมเนียมขาย
๐.๙๙ เหรียญฯต่อหนึ่งการขาย ไม่สามารถใช้บริการอื่นๆที่ Amazon เสนอใหแก่ Professional Seller และรายการสินค้าที่ Individual Seller แจ้งขายบนเว็บ ไซด์ของ Amazon.com จะอยู่บนเว็บไซด์นาน ๖๐ วันแล้วจะถูกลบทงิ้
ขั้นตอนที่ ๒ ในกรณีที่เลอกจะขายในฐานะ Professional Seller จะต้องจดทะเบียนและทําขอตกลง ใช้บริการ (Amazon Services Business Solutions Agreement) ผู้จดทะเบียนอาจจะ เปนบุคคลที่จดทะเบียนเพื่อตนเองหรือเป็นบุคคลที่จดทะเบียนในนามของบริษัท สิ่งที่ จําเป็นต้องใช้ในการขึ้นทะเบียนคือ ชื่อธุรกิจ สถานตั้งและข้อมูลการติดต่อ บัตรเครดิต การด์ที่มีสถานที่เรยกเก็บเงินที่ถูกต้อง
ขั้นตอนที่ ๓ เลือกวิธีที่จะใช้ในการขายสนค้า

ผู้ขายที่เป็น International Seller

การขายสินค้าบน Amazon.com นอกจากกระทําได้สองลักษณะคือเป็น Professional Seller หรือ เป็น
Individual Seller แล้วยังมผี
ู้ขายอีกประเภทคือผู้ขายที่เป็น International Sellers หมายถึงผู้ขายที่อยู่ใน
ประเทศที่ไม่ใชตลาดการค้า (market place) ของ Amazon ในกรณีนี้จะกล่าวถึงเฉพาะผู้ขายที่อยู่นอกประเทศ
สหรัฐฯแต่ต้องการขายสินค้าบน Amazon บนเว็บไซด์ในตลาดหสรัฐฯจะต้องดําเนินการดังนี้คือ (ข้อมูลนี้ ประยุกต์ใช้ได้กับผู้ขายในทุกประเทศที่ต้องการขายในตลาดการค้าของ Amazon ที่ไมใช่ในตลาดที่ตนตั้งอยู่)
๑. ต้องแจ้งหมายเลขบัญชีธนาคารที่อยู่ในประเทศที่ Amazon.com ยอมรับซึ่งในปัจจุบัน
Amazon.com ยอมรับธนาคารในประเทศสหราชอาณาจักร ออสเตรียน ฝรั่งเศส เยอรมัน และ สหรัฐฯเท่านั้น
๒. ต้องเข้าใจในกฎหมายสหรัฐฯที่เกี่ยวข้องกับการทําธุรกิจขายสินค้าบนเว็บไซด์ในสหรฐฯ รวมถึงเรื่อง
ภาษีต่างๆ
๓. สินค้าที่จะวางจําหน่าย ขาย หรือ ส่งออกไปยังประเทศสหรัฐฯจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายสหรัฐฯทุก ข้อที่เกี่ยวข้อง และต้องเป็นสินค้าที่ประเทศจุดหมายปลายทางยอมให้มีการจําหน่ายผ่านทางระบบ
เว็ปไซด์
๔. ต้องระบุแจ้งชื่อประเทศต้นทางการส่งสินค้า “shipping from” เพื่อให้ลูกค้าได้ทราบ
๕. ต้องระบุกําหนดเวลาการจัดส่งสินค้าที่ถูกต้องและต้องรับผิดชอบว่าจะสามารถจัดส่งสินค้าให้แก่ทุก
การสั่งซื้อสินคาได้และภายในเวลาที่กําหนดทุกครั้ง ๖. ต้องจัดการเรื่องพิธีการศุลกากรให้เรียบร้อยไม่ทําใหล้
ูกค้าประสบปัญหากับศุลกากรสหรัฐฯในเรอ่ ง
ของความล่าช้าในการตรวจสินค้า การเรียกเก็บภาษีนําเข้าหรือค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม
๗. ต้องรับผิดชอบและสามารถให้การสนบสนุนลูกค้าได้หลังจากที่ลูกคาซื้อสินค้าไปแล้ว หมายถึงว่าต้อง
มี Customer Service ที่รู้จักสินค้าและรู้กําหนดการเดินทางของสินค้า สามารถให้คําตอบแกล่
ทางอีเมล์ได้ภายใน ๒๔ ชั่วโมงว่าสินค้าจะเดินทางไปถึงเป้าหมายได้เมื่อใด หรือใช้ Customer Service ของ Amazon (ที่ นอรทดาร์โกต้า วอชิงตัน หรือ เวสเวอร์จิเนีย)
ูกค้า
๘. ต้องระบุราคาสินค้าเป็นเงินในสกุลของตลาดที่ต้องการวางจําหน่าย ในทนี่
ี้คือเงินเหรียญสหรฐฯ
ราคาที่แจ้งต้องเป็นราคาที่รวมทุกอย่างไว้หมดแล้ว (ภาษการค้า ภาษีนําเข้า และอื่นๆ) และต้องมี
ใบเสร็จการเสยภาษีเหล่านี้พร้อมส่งให้แกล่
กค้าถ้าลูกค้าขอ เจ้าของสินค้าจะต้องรับผิดชอบในการ
ตัดสินว่าการขายสินค้าในพื้นที่นั้นๆจะต้องมีค่าใช้จ่ายใดๆบ้างที่จะต้องบวกเข้ากับค่าสินค้า
๙. การบรรยายสรรพคุณสินค้าและการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าจะต้องสามารถกระทาในภาษาที่เป็น ภาษาหลกของประเทศที่ต้องการทําการค้าและที่เปนประเทศเดียวกับที่แจ้งไว้ในระหว่างการขอจด
ทะเบียนไว้กับ Amazon.com ในกรณีทมี่
บริการสนับสนนการขายผ่านทางระบบโทรศัพท์จะ
ต้องกระทําในภาษาพื้นเมืองของประเทศนั้นและภายในชั่วโมงการทํางานของประเทศนั้น ภาษาที่
ใช้ในการติดต่อกบั
Amazon.com ก็ใช้หลักการเดียวกัน ในกรณีนี้เปนการขายในตลาดสหรัฐฯจึง
ต้องใช้ภาษาอังกฤษ
๑๐. ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าการทําธุรกิจบนเว็ปไซด์ในประเทศที่ตั้งของตลาดการค้า ในที่นี้คือ ประเทศสหรฐฯ สินค้าที่จะวางจําหน่าย ขาย หรือส่งออกไปจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายทุกข้อที่
เกี่ยวข้องของประเทศจุดหมายปลายทาง และเป็นสินค้าทป่
จําหน่ายผ่านทางระบบเว็ปไซด์
ระเทศจุดหมายปลายทางยอมให้มีการ
๑๑. ต้องจัดหาสถานที่ในท้องถิ่นที่ทําธุรกิจสําหรับเป็นแหล่งรบคืนสินค้าที่ลกค้าส่งคืน หรอเสนอบริการ รับสินค้าคืนได้โดยลูกค้าไม่ต้องเสียค่าส่ง
๑๒. ในกรณีจะส่งสินค้าจากประเทศที่อยู่นอกตลาดการค้าของ Amazon ไปไว้ที่ Amazon เพื่อให้
Amazon เป็นคนจัดส่งสินค้าให้แกล่
ูกคา้
หรือ ที่เรียกว่า Fulfillment by Amazon ผู้ขายจะต้อง
(ก) ใช้ import broker (อาจจะกําหนดเองหรือใช้ broker ที่ Amazon กําหนดให้)
(ข) สินค้าต้องส่งภายใต้ระบบและเงื่อนไขการขนส่งสินค้าที่เป็นแบบ “Delivery Duty Paid destination” ที่มการจ่ายชําระค่าขนส่ง ภาษีนําเข้าและค่าธรรมเนียมต่างๆแล้ว
(ค) ต้องมี import surety bond
(ง) เจ้าของ/ผู้ขายสินค้าจะต้องระบุตนเองว่าเป็น “importer” และเป็น “consignee”
และอาจจะต้องจดทะเบียนการเป็นผู้นําเข้าที่ไม่ใช่ผทู้
ี่อยู่ในประเทศ (non-resident
importer) ถ้าจําเป็น และห้ามระบุว่า Amazon เป็น Importer/Consignee เพราะ
Amazon จะไม่ทําหน้าที่นี้ให้ไม่ว่ากรณีใดๆ
(จ) ต้องแจ้งสถานที่สงคืนสินค้าที่อยู่ในตลาดการค้าของ Amazon เพื่อให้ Amazon ส่ง สินค้าที่ลูกค้าคืนกลับมา Amazon จะไม่ส่งสินค้าคืนไปยังที่อยู่นอกประเทศตลาดการ
ขายของ Amazon
(ฉ) การเก็บสินค้าไว้ในประเทศที่เป็นตลาดการค้าของ Amazon เจ้าของสินค้าอาจจะต้อง
รับผิดชอบภาษีและค่าใช้จ่ายต่างๆที่จะเกิดขึ้นในประเทศที่สนค้าถูกส่งไปเก็บไว้

วิธีการขายสนค้าบน Amazon

ผู้ขายต้องเลือกว่าจะใช้บริการการขายแบบใดแบบหนึ่งใ ๓ แบบคือ
๑. Selling on Amazon หมายถึง Amazon ยอมใหผ้
Amazon.com
ู้ชายประกาศขายสินค้าโดยตรงบน
ขั้นตอนที่ ๑ upload สนค้าที่ต้องการขายขึ้นบน Amazon
ขั้นตอนที่ ๒ ลูกค้าสั่งซอ้
สินค้าบน Amazon
ขั้นตอนที่ ๓ Amazon ส่งอีเมล์แจ้งผข้
ายว่ามีการสั่งซื้อ
ขั้นตอนที่ ๔ ผู้ขายส่งสนค้าให้แกล่
ูกคาด้วยตนเอง นอกเสียจากกว่าผู้ขายใช้บริการ
Fulfillment by Amazon ในกรณีหลงนี้ Amazon จะเป็นผู้จัดการส่งสินค้า
ให้แกล่
ูกคาเอง
ขั้นตอนที่ ๕ Amazon นําเงินค่าสินค้าเข้าบัญชีผู้ขายพร้อมส่งอีเมล์แจ้งผู้ขายว่าได้ส่งเงินให้แล้ว
๒. Amazon WebStore หมายถึง Amazon ยอมใหผ้
ู้ขายเข้าถึงและใช้เว็บไซด์ที่เป็น e-commerce
หรือ WebStore Site ของ Amazon ในการขายสินค้า ผข้
ายสร้าง website ที่เป็นยี่ห้อหรือชื่อของ
ตนเองโดยใช้ eCommerce Platform ของ Amazon และบริหารธุรกิจบนเว็บไซด์ที่สร้างด้วย ตนเอง บริการขายแบบนี้มีทางเลือก ๓ ทางดังนี้คือ

(ก) สร้างเวบไซด์ ขายบน Amazon.com และใช้บริการ Fulfillment by Amazon

ผู้ขายต้องเสียค่าธรรมเนียมจัดการและปองกันการโกง ค่าธรรมเนียมขายบน Amazon
และค่าธรรมเนียม Fulfillment by Amazon

() สร้างเวบไซด์และขายบน Amazon.com ผู้ขายต้องเสียค่าธรรมเนยมจัดการและป้องกัน

การโกง และค่าธรรมเนียมขายบน Amazon

() สร้างเวบไซด์อย่างเดียว ผข้

ายต้องเสียค่าธรรมเนียมจัดการและป้องกันการโกง
๓. Fulfillment by Amazon (FBA) บริษัท Amazon.com Inc. ให้บรการขายให้แก่เจ้าของสินค้า ผู้ขายส่งสินค้าไปให้ Amazon เก็บไว้ที่ศูนย์ (fulfillment center ที่ อริโซน่า เดลลาแวร์ อินเดียน่า
แคนซสั
เคนตก๊
กี้ เนวาด้า เพนซิลวาเนีย เทกซัส หรือเวอร์จิเนีย) Amazon จะทําหน้าที่บรรจุหีบห่อ
จัดส่ง และใหบริการลูกค้าสาหรับสินค้าเหล่านี้ ปกติแล้วผู้ที่สมครเข้ารวมในลักษณะเป็น Professional Seller จะได้รับทางเลือกเป็นการขายในแบบนี้โดยทันที ในกรณีที่เป็นการขายใน ลักษณะ Individual Seller ในตลาดสหรัฐฯไม่มีค่าธรรมเนียมรายเดือนแต่จ่ายชําระในแต่ละครั้งของ
การใช้บริการซง่ ขึ้นอยู่กับชนิดของสินค้า (สนค้าทั่วไป และสินค้าที่เป็น Media Products) ขนาด
น้ําหนัก และวธิ
ีการจัดส่งสินค้า ขั้นตอนสรปของบริการประเภทนี้คือ
ขั้นตอนที่ ๑. ผู้ขายส่งสินค้า (inventory) เข้าศูนย์จัดการ (fulfillment center) ของ
Amazon
- ผู้ขาย Upload รายการสินค้าบน Amazon
- เลือกว่าใช้การขนส่งของ Amazon หรือบริษัทขนส่งอื่นทผี่
ู้ขายเลือกใช้
- ระบุว่าจะให้ Amazon จัดการสินค้า (inventory) ทั้งหมดหรือเพียง บางส่วน
ขั้นตอนที่ ๒ Amazon บริหารการเก็บและการทําแคตตาล็อกสินค้า
- Amazon รับสินค้าจากผู้ขาย สแกนและเก็บข้อมูลสินคา้ สินค้า
- เก็บรักษาสินคาของผู้ขาย และสอดส่องดูแล inventory
ขั้นตอนที่ ๓ ลูกค้าสั่งซื้อสนค้า
- Amazon จัดการกับคําสั่งซื้อของลูกค้า
ขั้นตอนที่ ๔ Amazon ดึงสินค้าออกมาบรรจุหีบห่อ
ขั้นตอนที่ ๕ Amazon ส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าตามวิธีที่ลูกค้าต้องการ
จัดทําแคตาล๊อก

วิธีการจดทะเบียนเพื่อทําข้อตกลงกับ Amazon

การจดทะเบียนกระทําที่เว็บไซด์ของ Amazon
๑. จดทะเบียนว่าจะเลือกใช้บริการการขายแบบใดหรือทุกแบบ การจดทะเบียนจะต้องศึกษาพิจารณา กฎหมายในส่วนของการทําธุรกิจ e-commerce ของประเทศที่เป็นตลาดการขายให้ละเอียดถี่ถ้วน
ในที่นี้คือกฎหมายสหรัฐฯ
๒. แจ้งชื่อบุคคลทเ่ ป็นชื่อตามกฎหมาย หรือชื่อธุรกิจที่มีการจดทะเบียนตามกฎหมายของประเทศที่ ธุรกิจตั้งอยู่(อาจจะเป็นประเทศอื่นนอกสหรัฐฯ) สถานที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์
๓. แจ้งข้อมูลเครดิตการ์ดที่เป็นชนิดที่ Amazon ยอมรับ คอเครดิตการ์ดของบริษัทที่ทาธุรกิจระหว่าง ประเทศ
๔. แจ้งข้อมูลบัญชีธนาคารที่มีชื่อผู้สมัครเป็นเจ้าของบัญชีในธนาคารในประเทศที่เลือกเป็นตลาดการค้า
(market place) หรือประเทศอื่นที่ Amazon สนับสนุนซง่ ในปัจจุบันได้แก่ธนาคารในประเทศสหราช อาณาจักร ออสเตรียน ฝรั่งเศส เยอรมัน และสหรัฐฯ

ค่าใช้จ่ายในการทําธุรกิจกับ Amazon

ค่าใช้จ่ายต่างๆที่ Amazon เรียกเก็บ ทั้งนี้ขน้
อยู่กับชนิดและบริการที่ผซู้ อ้
ต้องการใช้ มีดังนี้คือ

๑. ค่าธรรมเนยมการขาย (Selling Fee)

(ก) ในกรณีที่เป็นการขายในลักษณะ Professional Seller เสียค่าธรรมเนียมเดือนละ
๓๙.๙๙ เหรียญฯ
(ข) ในกรณีที่เป็นการขายในลักษณะ Individual Seller และในแต่ละเดือนขายสินค้าน้อย กว่า ๔๐ รายการ เสียค่าธรรมเนียม ๐.๙๙ เหรียญฯต่อหนึ่งการขาย
คา่

Referral Fee เป็นอัตราร้อยละของราคาสินค้าที่จะแตกต่างกันออกไป โดยเฉลี่ยจะอยู่

ระหว่างร้อยละ ๘ – ร้อยละ ๑๕ ขน้
อยู่กับชนิดของสินค้า
(ก) สําหรับ Professional Seller ค่า Referral Fee รวมถึงค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการขายสินคา้
ทุกชนิดที่ไม่ใช่ Media Products (หนังสือ CD, DVD, Software, Computer Games, VDO, Video Games, Video Games Consoles) รวมคาสินค้า ค่าจัดการและจัดส่ง สินค้าและอื่นๆ แต่ไม่รวมภาษีและภาษีนําเข้า
(ข) สําหรับ Individual Seller การขายสินค้าทั่วไปและสินค้าที่เป็น Media Products ใช้
Referral Fee ราคาเดียวกัน
๓. ค่า Variable Closing Fee เป็นค่าธรรมเนียมตายตัวต่อหนึ่งรายการตามที่ Amazon
จะกําหนด
๔. ค่าส่งสินค้า (Shipping Fee)
(ก) ในกรณที
ี่ผู้ขายเป็นผู้รบคําสั่งซื้อเอง Amazonพิจารณาจากประเภทของสินค้าและบริการ
จัดส่งสินค้าที่ลูกค้าเลอกใช้ Amazon จะคํานวนค่าใช้จ่ายนี้และเรียกเก็บจากผู้ขาย
(ข) ในกรณที
ี่Amazon เป็นผู้รับคําสั่งซื้อให้แก่ผู้ขายสําหรับบริการแบบ FAB Amazon จะ
คิดค่าธรรมเนียมการจดการคําสั่งซื้อแต่ละรายการ ค่าบรรจุสินค้าค้าแต่ละชิ้นในแต่ละคํา
สั่งซื้อ น้ําหนักของสินค้าแต่ละชิ้นในแต่ละคําสั่งซื้อ อัตราค่าธรรมเนียมนี้จะแตกต่างตาม ชนิดของสินค้า ขนาด และช่องทางต่างๆของการจัดส่งสินค้าที่ Amazon ใช้
๕. ค่าบริหารจัดการการจ่ายเงนและคาป้องกนการโกง (Payment processing and fraud

protection) สําหรับบริการแบบ WebStore เริ่มต้นที่ร้อยละ ๑.๙ + ๐.๓๐ เหรียญฯต่อการสั่งซื้อ ผ่านทาง WebStore หนึ่งครั้ง

๖. ค่าธรรมเนียม Fulfillment by Amazon ขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้าว่าเป็นสินค้าทั่วไปหรือ
สินค้าที่เป็น Media Products และพิจารณาตามขนาด น้ําหนัก และวิธีการจัดส่งสินค้า

การเสนอขายสินค้าให้ Amazon

สินค้าที่เป็นของ Amazon ที่ขายอยู่บน Amazon มาจาก สินค้าที่เจ้าของสินค้าเสนอขายผ่านทางบริษัทใน
เครือของ Amazon สินค้าเหล่านี้ถือว่าเป็น Amazon-owned inventory และสินค้าทเ่ จ้าของสินค้าขายโดยตรง ให้แก่ Amazon ภายใต้ Advantage Program สินค้าเหลานี้จะกลายเป็น Amazon-owned inventory ทันทีที่
Amazon ซื้อสนค้ารายการนั้นๆจากเจ้าของสินค้า
วิธีหนึ่งที่จะเสนอขายสินค้าโดยตรงให้แก่ Amazon สามารถกระทําได้โดยการทําสัญญาเรียกว่า Advantage Membership Agreement กับ Amazon มีขั้นตอนโดยสรุปคือ
๑. ผู้ประสงค์จะทาธุรกิจกับ Amazon สมัครเขาโปรแกรม Advantage พร้อมระบุสินค้าที่จะส่งเข้าร่วมใน
Advantage
๒. Amazon ศึกษาใบสมัครและสินค้า แล้วแจ้งผ่านทางอีเมล์ให้ทราบว่าจะรับหรือไม่รับ
๓. ในกรณีที่ Amazon รับเข้าโปรแกรม ถือว่าเงื่อนไขต่างๆในข้อตกลง Advantage Membership
Agreement มีผลบังคับใช้โดยทันที การบอกเลิกสัญญาทั้งสองฝ่ายจะกระทําเมื่อใดก็ได้ ในกรณีที่ เจ้าของสินค้าบอกเลิกสัญญาจะมีผลบังคับ ๓๐ วันนับจากวันที่ Amazon ได้รับคําบอกเลิก ในกรณีที Amazon บอกเลิกสัญญาจะมีผลบังคับใช้ในทันที
๓.๑ เจ้าของสินค้าลงทะเบียนสินค้าไว้ใน Advantage
๓.๒ เจ้าของสินค้าส่งสินค้าไปให้ Amazon โดยส่งเข้าศูนย์ fulfillment ของ Amazon ในการส่ง สินค้าระหว่างประเทศเจ้าของสินค้าจะต้องรับผิดชอบเรื่องการเคลียร์ศุลกากรทั้งในระหว่างการ
ส่งไปให้ Amazon และการรับสินค้าคืนจาก Amazon เจ้าของสินค้าจะต้องทําหน้าที่เป็นผู้ นําเข้าเอง ปัจจุบันสินค้าที่เข้าโปรแกรม Advantage จะจํากัดเฉพาะสินค้าที่ถูกจดส่งเข้าไปใน fulfillment center เท่านั้น เมื่อ Amazon รับสินค้าไปแล้ว Amazon จะรับผิดชอบเรื่องสินค้า สญหายหรือเสียหายและ Amazon อาจจะปฏิเสธไม่รับสินค้าได้ถา้
(ก) สินค้าเสียหายหรือมีปฏิบัติการที่ไม่ถูกต้อง (defective) (ข) Amazon ไม่เคยสั่งซื้อสินค้ารายการนั้นจากเจ้าของสินค้า
(ค) สินค้ามีการลงทะเบียนไม่ถูกต้อง
(ง) สินค้าไม่มี bar code
(จ) สินค้าที่ไม่ปฏบิ
ัติตามหรือไม่เป็นไปตามกฎระเบียบที่กําหนด
สินค้าที่ถูก Amazon ปฏิเสธจะถูกส่งคืนเจ้าของ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นความรับผิดชอบ ของเจ้าของสินค้า หรืออาจจะถูกทําลายทิ้งโดย Amazon จะไม่จ่ายเงินชดเชยค่าเสียหายให้แก่ เจ้าของสินค้า
๓.๓ Amazon จะเป็นผู้ตัดสินใจตั้งราคาสนค้าที่จะขายให้แก่ผู้บริโภคเอง เจ้าของสินค้าอาจจะเลือกที่ จะระบุ “suggested retail price – List Price” ไว้เมื่อเวลาลงทะเบียนสินค้ากับ Advantage ทั้งนี้ List Price จะต้องเป็นราคาที่ต่ํากว่าราคาขายปลีกที่แนะนาที่เจ้าของสินค้าเสนอขายใหแก่ ผู้ค้า online รายอื่น และไม่เกิน ๙๙๙.๙๙ เหรียญฯ
๓.๔ Amazon จะทําการโฆษณาและวางขายสินค้าผ่านทางเว็ปไซด์ใดๆหรือระบบออนไลนด์ใดๆที่ เป็นของ Amazon หรอของบริษัทในเครือ Amazon
๓.๕ เมื่อ Amazon ได้รับการสั่งซื้อสินคาจากลูกค้า Amazon จะซื้อสินค้าดังกล่าวจากเจ้าของสินค้า เฉพาะในจํานวนที่มีลกค้าสั่งซื้อ Amazon จะจ่ายเงินให้เจ้าของสินค้าในจํานวนที่เป็นไปตาม สัดส่วนร้อยละของราคาสินค้าและทไ่ ด้มีการกําหนดตกลงกันไว้แล้วในสญญาหลังจากนั้น Amazon จะมีสิทธิโดยสมบูรณ์ตามกฎหมายในการเป็นเจ้าของสินค้านั้นในทันที Amazon อาจจะขอซื้อสินค้าไปจากเจ้าของสินค้าโดยที่ยังไม่มีการสั่งซื้อจากลูกค้าก็ได้หาก Amazon
ต้องการ ลูกค้าทสี่
ั่งซื้อสินค้าถือเป็นลกค้าของ Amazon ไม่ใชล่
ูกคาของเจ้าของสินค้า
๓.๖ Amazon จะจ่ายชําระเงินค่าสินค้าให้แก่เจ้าของสินค้าเป็นรายชิ้นหลังจากที่สามารถขายสินค้า นั้นๆไดแล้ว การจ่ายชําระเงินจะกระทําเป็นรายเดือน
๓.๗ สินค้าทลี่
ูกค้าคืนกลับมาถือว่าเป็นสิทธิของ Amazon และ Amazon เป็นเจ้าของตามกฎหมายที่
อาจจะนําไปขายต่อหรือดําเนินการใดๆก็ได้กับสินคานั้นๆ
๓.๘ ในกรณที
ี่สินค้าขายไมออก หรือ Amazon เห็นว่าไม่มีความต้องการของตลาดที่พอเพียง
Amazon จะยกเลิกการขายสินค้านั้นและจะคืนสินค้าให้แก่เจ้าของสินค้า เจ้าของสินค้าจะต้อง รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดการและขนส่งสินค้ากลับคืนไป ถ้า Amazon ไม่สามารถส่งสินคา้ กลับคนเจ้าของสินค้าได้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม Amazon มีสทธิที่จะทําลายหรือจําหน่ายสินค้า ออกไป เงินที่ได้จากการนี้จะเป็นของ Amazon
ค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิก Advantage ปีละ ๒๙.๙๕ เหรียญฯ ที่ Amazon จะหักโดยอัตโนมัติ ออกจากบัญชีของเจ้าของสินค้า
สํานักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ นครลอสแอนเจลิส
๘ มีนาคม ๒๕๕๔

วันพุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

Android เปิด Flash แฟลชไม่ได้

Android ใครเปิด Flash ไม่ได้ลองดาวโหลดตัวนี้ดูนะครับ
เอาไว้ใน External SD Card แล้วทำการติดตั้งลงบนตัว
เครื่องได้เลย

หลังจากนั้นให้ Restart อีกครั้งแล้วลองเปิด Browser ดูว่าเปิด
ดูไฟล์ Flash VDO ได้ไหม

หรือไม่งั้นลองใช้ โปรแกรม Browser Dolphin


http://d76902de.yyv.co

วิธีการ Root (รูท ปลดล๊อค) เครื่อง มือถือ Motorola Defy mini xt320

เนื้อหาในหลายๆส่วนของ การทำ Root Motorola Defy Mini xt320 นี้เป็นการ อธิบายเพิ่มเติม

ไฟล์ที่ต้องการ
*

เตรียม.
 • แตกไฟล์ Root_x320.zip ไปไว้ที่ใน Harddisk ของเรา เช่น C:\root_x320
 • อย่าลืม!!!! Copy ไฟล์ Update.zip ที่อยู่ในโฟลเดอร์ Root_x320 ไปไว้ใน Micro SDcard ที่ซื้อมา (ผมใช้ USB Card reader) แล้วนำไปใส่ไว้ในเครื่อง Defy mini ของเรา

วิธีการ Flash ROM (ระหว่าง Flash ROM ห้าม! ทำสาย USB หลุดออกจากมือถือ)
 • แฟลชรอมศูนย์ไทย ด้วยโปรแกรม RSD Lite 5.7 (ผมใช้ 6.1X) ให้เปิดมือถือ เอา สาย USB เสียบระหว่างเครื่องคอมกับมือถือ แล้วเปิดโปรแกรม RSD Lite 5.7 แล้ว
  ฺเปิดหาไฟล์ IMG ศูนย์ไทย TNBST_4_05.28.0DRPS_flex_IRD_SEA_TH_Retail.sbf และตัวโปรแกรม RSD ต้องมองเห็น Device มือถือของเราต่ออยู่ (ถ้าไม่ต่อให้ลง Driver USB Moto ) แล้วลองถอดสายเสียบต่อใหม่ ดังภาพด้านล่าง  และถ้ามองเห็น มือถือเราแล้ว ก็ให้ทำการคลิกปุ่ม Start ได้เลย เพื่อทำการ Flash ROM ระหว่างการ Flash เมื่อเรามองบนโปรแกรม RSD เราก็จะเห็นสถานะว่า Process แสดงว่ามันกำลังทำการ Flash ดังภาพด้านล่าง


  ROM อยู่ ขณะเดียวกัน บนหน้าจอมือถือของเราก็จะแสดงให้เห็นคำสั่งในแต่ละบรรทัดว่ากำลัง Flash ROM อยู่ด้วย  หลังจากนั้นเมื่อเสร็จสิ้นการ Flash ROM แล้ว สะถานะบนโปรแกรม RSD ก็จะแสดงคำว่า Finished และ PASS ในบรรทัดนี้ ขณะเดียวกันมือถือเราก็เริ่ม Restart ตัวเอง เพื่อเปิดเครื่องเป็น Flash ROM ตัวที่เราเพิ่งลงไปนี่เอง ดังภาพด้านล่าง


 • ถอดสาย USB เสียบกับคอมออกกอ่น
 • หลังจาก Flash แล้วเข้าเมนู Recovery โดยกด ปุ่ม Power และ ปุ่ม + - พร้อมกัน
 • หน้าจอเป็นรูป หุ่นกระป๋อง (กดปุ่ม power 1 ครั้ง) แล้วจะเห็นเมนูทั้งหมด
 • แล้วทำการ กดเลือก data/factory rest เสร็จแล้ว (ที่เห็นในหน้าจอมือถือ)
 • ก็เลือก กด cache patition เสร็จแล้ว (ที่เห็นในหน้าจอมือถือ)
 • ให้กด reboot system now (ที่เห็นในหน้าจอมือถือ)
 • ให้เครื่องบูทขึ้นมาตามปกติ (ไม่ต้องทำอะไร)
 • ปิด เครื่อง เอาแบตออก กดปุ่ม Camera  และกดปุ่ม Volume Down (ลดเสียง) พร้อมกับกดปุ่ม Power พร้อมกัน แล้วเสียบสาย USB ย้ำว่ากดปุ่มทั้ง 3 พร้อมกันด้วยมือเดียว แล้วใช้อีกมือใส่แบตเข้าไปในมือถือแป๊บหนึ่งพอจะเห็นที่หน้าจอได้ว่ามีคำสั่งให้เห็นการเสียบ USB  แสดงให้เห็นอยู่ 3บรรทัดสีขาวๆ นี้แหละประมาณว่า Boot loader USB Init SECURE BOOT ENABLED พอเห็นปั๊บก็ถอดแบ็ตเราออกทันทีก็พอ แล้วค่อยปล่อยนิ้วออกจากปุ่มทั้งหมด แค่นั้น พอถอดแบตออกเราก็จะเห็น 3 บรรทัดขาวๆนี้ยังคงค้างไว้ บนหน้าจออยู่
 • จากนั้นเปิดโปรแกรม RSD Lite 5.7 แล้วเลือกไฟล์ TNBST_4_0A.1F.0ERPS_flex_WE_Orange_Spain.sbf
 • ดูในโปรแกรม RSD ว่ามีมือถือมีการต่ออยู่กับคอมหรือไม่ ดูที่สถานะ ที่ Port 1 ช่อง Status จะมีคำว่า Connected แสดงอยู่ในบรรทัดแรก ก็แสดงว่ามือถือกำลังต่อกับคอมฯ อยู่
อธิบายว่าที่เรา เอารอมของเสปนมาใช้ แต่ไม่ได้ต้องการตัวรอมทั้งหมด ต้องการเฉพาะตัว Boot loadeer เท่านั้น (เอาแค่ส่วนหัว ส่วนต้นๆ ของไฟล์มา)

ดั้งนั้นก่อนที่จะกดปุ่ม Start ใน RSD Lite เพื่อแฟลช  เราต้องเตรียมตัวถอดสาย USB ที่ต่ออยู่กับเครื่องคอม เมื่อพร้อมแล้วให้คลิกปุ่ม Start เครื่องจะแตกไฟล์ ROM ที่เราโหลดมาก่อน สักพักไม่น่าเกิน 1 นาที ให้มองหน้าจอมือถือ เพื่อดูว่ามันเริ่มติดตั้งแล้วหรือยัง

พอเห็นหน้าจอเริ่มมีคำสั่งโผล่เลื่อนลงมาบนหน้าจอ (น่าจะประมาณ 1 นาที)จนถึงคำสั่งว่า MODEM ให้เรารีบถอดสาย USB ออกเลย(แม่แนะนำให้ถอดหัวเสียบตรงมือถือ เพราะมันแน่น ถอดยาก ยึกๆยักๆ เดี๋ยวจะถอดไม่ทัน ให้ถอดตรง USB หัวใหญ่จะง่ายกว่า)

จากนั้น ใส่แบตแล้วเปิดมือถือ (ไม่ต้องเสียบสาย USB) ด้วยวิธีกดปุ่ม Volume + - พร้อมกัน กับปุ่ม Power ค้างไว้ไม่น่าเกิน 15 วินาที(หรือกดจนกว่าหน้าจอจะขึ้น Fast boot) ก็จะเห็นหน้าจอเหมือนรูปด้านล่างตัวหนังสือ FASTBOOT MODE ตัวสีแดงๆ แสดงว่าทำสำเร็จ

(ถ้าไม่สำเร็จ ไม่แสดงเหมือนภาพด้านล่าง ให้ทำการ Flash ROM ไทยตัวเดิมใหม่อีกครั้ง(ต้องทำซ้ำ) เพราะอาจจะดึงสาย USB ไม่ทัน ดึงช้าไปมันเลยไปโหลดเอาไฟล์รอมส่วนเกินลงมา ซึ่งเป็นผลให้เราไม่สามารถ Root เครื่อง Motolora Defy Mini xt320 ของเราได้สำเร็จ)ต่อจากด้านบนเมื่อเรากดปุ่มแล้ว เราก็จะเห็นเมนู FASTBOOT MODE สีแดง.ให้กดปุ่ม Volume เลื่อนลงไปที่ Recovery แล้วเสียบสาย USB กับคอม(เสียบสาย USB ทีหลังนะอย่าไปเสียบก่อนกดปุ่ม) จากนั้นรอให้มันหา Driver จนเสร็จดังรูปด้านล่าง
เสร็จจากขั้นตอนทั้งหมดด้านบนแล้ว ต่อไปเป็นการ Root (รูท)
 • (ถอดสายUSB ก่อน) กดปุ่ม + - และ Power ค้างไว้ 5-10 วินาที เพื่อเข้าสู่ Fastboot
 • เลื่อนปุ่ม Volume ลงมาไว้ที่ Recovery (สีเขียว)
 • เสียบสาย USB
 • เปิด Terminal โดยใช้คำสั่ง cmd
 • ในหน้าจอ Terminal ให้ cd ไปที่ c:\root_x320 หรือโฟล์เดอร์ที่เราแตกไฟล์เอาไว้
 • พิมพ์ adb devices (พิมพ์ให้ถูกตามนี้เท่านั้น!)
 • พิมพ์ fastboot boot recovery.img  (พิมพ์ให้ถูกตามนี้เท่านั้น!)8. เครื่องจะรีบูตเข้าสู่ Clockwork Mod เมนู (สีฟ้าๆ) เข้ามาจะเห็นหน้าจอมันล้นๆ ตัวหนังสือล้นๆ ไม่ต้องสนใจ ให้กดปุ่ม Volume ลงมาที่เมนูที่สอง (ต่อจาก Reboot) แล้วใช้ปุ่ม Power เพื่อเลือกเมนู (ห้ามเอามือไปแตะที่จอ) พอเข้าไปแล้วใช้ Volume - เลือกหาไฟล์ชื่อ update.zip ที่เรา Copy ใส่ไว้ก่อนหน้านี้ พอเจอแล้วให้กดปุ่ม Power เื่พื่อดำเนินการ

9. เครื่องจะถามว่าจะ Flash ไหม ให้เลือก YES - Install updat.......

10. จากนั้นให้ Navigate กลับไปที่เมนูแรก (Back to previous menu) แล้วเลือก Reboot เครื่องจะรูท แล้วเปิดขึ้นมาใหม่โดยอัตโนมัติ มันจะมีถามประมาณว่า Root access possibly.......THIS CAN NOT BE UN
จะมีตัวเลือกให้เห็นประมาณว่า NO และ Yes - Fix root (/sy....อ่านไม่เห็นแล้ว) เลือก YES นะ แล้วรอมัน Restart

เมื่อทำมาถึงขั้นตอนนี้เป็นอันสำเร็จ การ Root เครื่อง Motorola Dify Mini xt320 ของเรา
เรียบร้อยแล้ว (Root ได้แล้ว)เครดิตคุณ Sonny Chatwiriyachai
จาก: https://www.facebook.com/notes/s ... 0/10151534164921202


ถ้าไม่ได้ให้ลองดูตามลิ้งค์นี้ครับ http://uptume.blogspot.com/2013/12/root-motorola-defy-mini-xt320-thai.html

วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ใคร ดาวโหลด ActiveX Control บน Internet Explorer (IE) ไม่ได้ทำตามนี้

ผมลองติดตั้ง AxtiveX บน Browser IE ไม่ได้ มันจะฟ้องว่า ไม่ได้รับรอง ไม่รับรองความถูกต้อง
และความปลอดภัยต่างๆนาๆ ทั้งๆที่ก่อนหน้านั้นยังใช้งานได้บน IE Version 6-8 บน WinXP-Win7
ได้ แต่พอกลับมาใช้ บน Win8 กลับไม่ได้ มันจะฟ้องไม่ให้ติดตั้ง Active X ลงบน IE10 อย่างเดียว

ซึ่งผมต้องการตัวนี้เพราะว่าตัว Control ของกล้อง IP Camera Wanscam ถ้าจะดูผ่าน Browser
ที่มีโหมด Control อะไรได้ เช่นหันกล้อง หรือฟังเสียงจากกล้อง จะต้องดูผ่าน IE ได้อย่างเดียว

วิธีแก้คือทำตามภาพนี้อย่างเดียว คือให้ติ๊กที่ช่อง Download Unsigned ActiveX controls นี้ก็จะผ่านได้

วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

Backlink และ Index อันใหนสำคัญที่สุด กว่ากัน?

Backlink และ Index อันใหนสำคัญที่สุด กว่ากัน?


- ถ้าไม่มีการ Index ก็หาเว็บของเราไม่เจอ
- ถ้ามีการ Index และเราไม่ได้ถูกจัดอยู่ในอันดับแรกๆ ของ Keyword ที่เราหาไว้ มันก็ไม่สามารถหาเว็บเราเจอเหมือนกัน
- ถ้าเรามี Backlink แล้วเว็บเราไม่ถูก Index อะไรเลย Google มันก็หาเว็บเราไม่เจอ
- และถ้าเรามี Backlink อยู่เยอะ  และมี Index เยอะๆ และไม่ถูกจัดอยู่อันดับต้นๆ Google มันก็ไม่สามารถที่จะค้นหาเว็บเราเจอเช่นกัน

เมื่อดูจากข้อดังกล่าวข้างต้น ก็ทำให้รู้ว่าเว็บจะขึ้นหน้าแรกหรือจุดสูงสุดนั้น ไม่ได้อยู่ที่ Index หรือ
Backlink แต่อย่างเดียว แต่เว็บเราจะต้องให้ค้นที่ค้นหาเว็บเราใช้คำค้นที่เราต้องการตั้งไว้ เช่น ตู้เย็น ชุด
นอน ลำโพง เป็นต้น เพราะถ้าคำที่เราต้องการนั้นถูกค้นมันย่อมหมายถึงคนที่ค้นเค้าต้องการดูข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์ในเว็บของเรา และเมื่อดูแล้วมันจะทำให้เกิด ทราฟฟิก(Traffic) ที่เว็บเรา ดังนั้นคนส่วนมากจะถามว่าทำอย่างไรให้ Google ค้นหาเราเจอและเจอในหน้าแรก เจอต้นๆเลย เมื่อหน้าหรือคำค้น (Keyword) ที่เราต้องการอยู่ต้นๆหน้าแรกมันก็จะทำให้มี Traffice มากตามไปด้วย


-ไปเพิ่ม Add ลิ้งค์เว็บของเรา (URL) ในเว็บต่างๆที่เค้าให้ เพิ่มได้ไป Add ไว้ให้เยอะๆ เท่าที่ทำได้
-และก็มีวิธีหนึ่งคือการสร้าง Backlink คือเราไป ใส่ลิงค์เว็บของเรา ไปแปะไว้ในเว็บต่างๆ ยิ่งเว็บที่มีคน

เข้าดูมากๆ มีการอัพเดทบ่อยๆ และเป็นเว็บที่มีความน่าเชื่อถือ(ไม่ใช่เว็บโป๊ อันนี่ Traffic เยอะอยู่แล้ว)
มันก็จะทำให้เจ้า Google มันรู้จัก ลิ้งค์ของเว็บเราที่เราไปแปะไว้ในเว็บต่างๆ มันก็จะปล่อย Bot ไต่ตาม
ลิ้งค์เว็บของเรา แล้วไป Index คำ หรือประโยคต่างๆในเว็บเราที่เราต้องการ

ซึ่งมันจะเป็นการช่วยทำให้เว็บของเรา เนื้อหาในเว็บของเราถูกนำเสนอขึ้นบน Google จนถูกคนที่สนใจในเนื้อหาเว็บของเรา ค้นหาเว็บของเรา (Search) เจอในที่สุด

และเรื่องพื้นฐานการทำอันดับ SEO นั้นมันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างบน หน้าเว็บที่เรา ทำอยู่จริง (Onpage Factor)


(1.)  หัวเว็บต้องใส่ชื่อเรื่อง ชื่อหน้าเว็บ Title Tag - และใส่คีย์เวิด (Keyword) ที่เราต้องการให้คนหา เค้าหาเจอคำค้นของเรา
(2.) พวก Headings และTagHeading Tag  - ตลอดจน Meta Keyword, และ Meta Description ใส่ใด้ใส่ให้หมด
(3.) ส่วน Body Tag (คือการใช้หัวข้อในขนาดต่างๆ ตัวเล็กตัวใหญ่ ตัวเอียงอะไรก็ช่าง ถ้าทำได้ให้ทำ)  -
H1-H6 , B, I, Storng ตลอดจนการวาง คำค้น (keyword) วางคำเป้าหมายของเราลงบนเนื้อหาภายในเว็บให้ทั่วถึง อย่ามากและน้อยเกินไป เช่น ถ้าเว็บเราในเนื้อหาคุยเรื่อง หมอน xxxx ในประโยคในเนื้อหาในหน้าเว็บของเราก็ควรจะมีคำว่า หมอน xxxx คือเอ่ยคำนี้ในเนื้อหาหรือบทความ หรือมีคำขยายถึงคุณสมบัติอะไรต่างๆ เกี่ยวกับคำๆนี้  เพราะว่าไม่งั้น Google มันจะไม่เข้าใจว่าหน้าเว็บเรามีเนื้อหาพูด
คุยกับเรื่องอะไร และจะบอกอะไร ซึ่งเค้าเรียกกันว่า (Keyword Density)ดังนั้นการใส่คำค้น (Keyword) ต้องไม่มาก หรือไม่น้อยเกินไป และก็ควรจัดเรียงเนื้อหาให้ดูลึกไปถึงการทำงานของโค๊ดเบื้องหลัง Html Source code ภายในโครงสร้างเว็บ

(4.) ทำลิ้งค์จากคำภายในเว็บ Text Link  -  Anchor Text อันนี้ก็สำคัญคือเราสามารถทำลิ้งค์ให้มันโยงระหว่างคำและข้อความภายในเว็บ และนอกเว็บได้

(5.) ใส่คำค้นสำหรับรูปภาพที่เราใส่ลงไปภายในเว็บของเราด้วย Image ALT Tags - สำหรับคนทำ SEO
ควรใส่ให้มีไว้ในเว็บด้วย เพราะว่าภาพนั้นมันไม่สามารถอธิบายตัวเองบน Google ได้ จึงต้องใส่คำกำกับไว้เพื่อให้ค้นเจอได้

(6.) อื่นๆแล้วจะทำให้อันดับดีๆ ใน “คำค้น” (Keyword) ที่ต้องการได้อย่างไรอ่ะ? เพราะไม่ได้อันดับดีๆ ก็ไม่ได้ Traffic
- ปรับเนื้อหาเว็บให้มีความสอดคล้องกับคำค้นนั้นๆที่เราต้องการ (เป็น SEO ขั้นพื้นฐานที่ควรทำ เรียกว่า
OnPage Factor Optimization)
- สร้าง Backlink ที่มีความสัมพันธ์กับเว็บ โดยใช้ในส่วน Anchor Text ของ Link ที่สร้างขึ้น
Anchor Text ของลิงค์นี่แหละที่สำคัญ ที่จะทำให้อันดับเว็บของเรามีอันดับดีขึ้นในคำค้นที่ต้องการ
เพราะถ้ามี Anchor Text ที่มีความสัมพันธ์กับเนื้อหาของเว็บเราเยอะๆ และมีคุณภาพ(?) ก็จะทำให้เว็บ
เรามีอันดับดีๆด้วย
ดังนั้นสรุปเลยว่าการที่เว็บเราสามารถ 
Index ได้ดีนั้นมันสำคัญอย่างไร

- ทำให้เว็บเราสามารถค้นหาเจอ ใน Google หรือ Search Engine ได้อย่างแน่นอน

- การที่คำค้นหรือประโยคตลอดจนบทความในเว็บของเรานั้น ถูก Index มาก หรือแทบทุกๆคำ มันไม่ได้
หมายความว่าจะมี คนเข้ามาดูเว็บเรามากๆได้ (Traffic) การที่ Index มากขึ้น อีกด้านหนึ่งมันเป็นเพียงตัว
ช่วยให้คนสามารถค้นเว็บเราเจอจากเนื้อหาของเราได้มากขึ้นเท่านั้นและเรื่อง Backlink สรุปได้เลยว่า- การทำ Backlink นั้นมันจะช่วยให้ Bot ใต่มาตามลิ้งค์ที่เราแปะไว้ตามเว็บต่างๆ เข้ามาในเว็บเราได้ง่าย
มากขึ้น และยิ่งแปะลิงค์ไว้มาก Bot มันก็จะเข้ามามากขึ้น และมาจากหลายๆทาง เมื่อมันสามารถเข้ามาได้หลายๆทาง และเข้ามาบ่อยๆ ถี่ๆ มันก็ส่งผลทำให้เวลาเราอัพเดทคำ บทความต่างๆในเว็บเรา ก็จะสามารถ Index เข้าไปใน Google หรือ Search Engin ต่างๆ ได้รวดเร็วมากขึ้น ประมาณว่า อัพปั๊บขึ้นปุ๊บเลย
ก็ว่าได้

- การทำ Backlink ก็ยังทำให้เว็บของเราถูก Google หรือ Search Engin นำไปประเมินว่าเป็นเว็บที่
มีคุณภาพ (มันจะคิดประมาณว่าเว็บเราน่าสนใจมากจนมีคนจำนวนหนึ่งนำลิ้งค์ของเราแปะไว้เป็นเว็บแนะนำไว้ภายในเว็บของเขาเอง)

- ทำให้เราได้ PR ถ้า Backlink ที่สร้างขั้นมีคุณภาพดี มี PR ติดมาด้วย ก็จะทำให้เราได้รับการถ่าย
ทอดคะแนน PR มาด้วยส่วนนึง, PR ไม่ใช่สาระสำคัญมากนัก ในเรื่อง SEO เพราะหน้า PR ดีๆ แต่ได้อันดับ

ไม่ดีก็มีการที่หน้าที่มี PR สูง ไม่ได้อันดับดีๆ ก็อาจจะเป็นเพราะว่า หน้านั้นมีความสัมพันธ์กับคำค้นหาน้อยกว่าหน้า PR ที่น้อยกว่าก็ได้แต่ PR เป็น Indicator (ตัวชี้วัด) ตัวนึงที่จะชี้ว่าเราได้ทำลิงค์มาจากที่ต่างๆ สำหรับผม PR ไม่ได้สำคัญมาก แต่การได้มาซึ่ง PR ต่างหากที่สำคัญมากว่า

วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

Crack ,Serial,Cd key,Key Windows8,win8 คลิกทีเดียว ม้วนเดียวจบ


ก่อนหน้านั้นใครเคยลองลง Win8 บ้างแล้วยกมือขึ้น ผมลองไปดาวโหลดมาดูและ
ระหว่างลงมันฟ้องให้ใส่ CD Key  แต่ทั้งนี้ลองไปเอา CD Key ที่หาได้มาลองเอามาลง
มันก็ลงผ่านนะ แต่พอลง Win8 เสร็จทั้งหมดแล้วลองต่อเน็ทใช้ไปเรื่อยๆ

ผลปรากฏว่ามันฟ้องว่า Win8 ปลอม และหน้าจอ Wallpaper พื้นหลัง ก็เปลี่ยนภาพสีดำสนิท
คราวนี้ก็จ้าหละหวั่นไปหาตัว Crack มา ก็ได้ตัวนี้แหละ ลองดูนะครับ  (ไม่มีไวรัส)
และตัวโปรแกรมก็เป็นไฟล์ Setup.exe นะ ลองดู


ดาวโหลด ตัว Crack Window 8 นะครับ

http://www.ziddu.com/download/22526892/P8_v25_.rar.html

ปิดพวกตัวแสกนไวรัส ก่อนนะครับเพราะมันจะฟ้อง หรือลบ หรือกักกัน (Vault,Quaranteen)

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

นั่งเครื่องบินส่วนไหนปลอดภัย ตายยากหลายคนคงรู้สึกตกใจไม่น้อยกับเหตุการณ์เครื่องบินของสายการบินเอเชียน่า แอร์ไลน์ส ประสบอุบัติเหตุตกกระแทกรันเวย์ที่สนามบินนานาชาติซานฟรานซิสโกเมื่อวันเสาร์ (6 กรกฎาคม) ที่ผ่านมา การโดยสารทางอากาศนั้นได้ชื่อว่าเป็นการคมนาคมที่ปลอดภัยที่สุด แต่ก็ยังมีความเสี่ยงอยู่ดีอย่างเช่นเหตุการณ์ครั้งนี้ แล้วจะนั่งเครื่องบินส่วนไหนให้ปลอดภัยที่สุด คงเป็นคำถามที่หลายคนอยากรู้
     
        ทั้งนี้ เคยมีการเปิดเผยผลการวิเคราะห์ทางสถิติจาก The Popular Mechanics ออกมาแล้ว โดยระบุว่าได้นำข้อมูลอุบัติเหตุของเครื่องบินในสหรัฐฯ จำนวน 20 ครั้ง จากสำนักงานความปลอดภัยด้านการขนส่งแห่งสหรัฐฯ (NTSB) ตั้งแต่ปี 2514 จนถึง ส.ค. 2550 อย่างละเอียด ที่มีทั้งผู้รอดชีวิตและเสียชีวิต พร้อมทั้งข้อมูลแผนผังที่นั่งของผู้โดยสารมาวิเคราะห์ว่าอุบัติเหตุแต่ละครั้ง ผู้โดยสารในแต่ละที่นั่งมีสภาพเป็นอย่างไร
     
        ผลการวิเคราะห์ได้แบ่งลำตัวเครื่องบินออกเป็น 4 ส่วน และพบว่า ยิ่งนั่งใกล้หางเครื่องบินมากกว่า ก็จะมีโอกาสรอดชีวิตมากกว่านั่งในส่วนหน้าถึง 20%เลยทีเดียว ส่วนหัวของเครื่องบินคือจุดเสี่ยงตายมากที่สุด และเป็นที่นั่งของ First Class และ Business Class นั่นเอง มีโอกาสรอดชีวิตประมาณ 49% เท่านั้น ซึ่งจะเพิ่มขึ้นเป็น 56% เมื่อนั่งตรงส่วนกลางและส่วนบริเวณปีกของเครื่องบิน ขณะที่ของชั้นประหยัดในส่วนท้าย จะมีโอกาสรอดมากถึง 69%
     
        อย่างไรก็ตาม โอกาสรอดชีวิตก็ขึ้นอยู่กับการเตรียมพร้อมเมื่อเกิดอุบัติเหตุด้วย เพราะฉะนั้น จึงควรปฏิบัติตามแนวทางความปลอดภัยบนเครื่อง เตรียมตัวให้พร้อมและตั้งสติเมื่อเกิดอุบัติเหตุไว้เสมอ โดยเฉพาะกฎเหล็กที่คุณไม่ควรฝ่าฝืนขณะอยู่บนเครื่องบินโดยเด็ดขาด ประการแรกคือ ต้องตั้งใจฟังคำสั่งของเจ้าหน้าที่ประจำบนเครื่องขณะสาธิตอุปกรณ์การช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน ถ้าเจ้าหน้าที่บอกให้คุณทำอะไร คุณควรปฏิบัติทันที เมื่อมีข้อสงสัยแล้วค่อยซักถามในภายหลัง
     
        ประการที่สอง การคาดเข็มขัดตลอดเวลาที่คุณนั่งอยู่บนเก้าอี้ระหว่างการเดินทาง จะเป็นการป้องกันและเพิ่มความปลอดภัย อีกทั้งยังสามารถทำให้คุณไม่ได้รับบาดเจ็บเมื่อเครื่องบินตกหลุมอากาศ และหากเครื่องบินเกิดเสียหลัก ในเคบินจะเกิดแรงกระชากอย่างรุนแรง เข็มขัดนิรภัยเป็นสิ่งเดียวที่จะรั้งเราเอาไว้ และหากเกิดกรณีนั้นจริงให้ “ก้มหัวลงให้ต่ำที่สุด หรือจับข้อเท้าไว้ แล้วรอจนเครื่องจอดสนิท ถึงจะทำการอพยพ”
     
        ประการที่สาม ปิดโทรศัพท์มือถือหรือเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด ถึงแม้เครื่องจอดอยู่ แต่ในห้องนักบิน นักบินกำลังติดต่อกับหอบังคับการบินเรื่องข้อมูลต่างๆ บางครั้งสัญญาณจากโทรศัพท์มือถืออาจทำให้นักบินได้รับข้อมูลที่ผิดพลาดได้ และอีกสิ่งที่เราควรปฏิบัติคือ การสังเกตผังต่างๆ ของเครื่องบิน ว่าเครื่องบินลำนี้มีทางออกกี่ทาง ตรงไหนบ้าง ทางออกฉุกเฉินอยู่ตรงไหน และอาจจะช่วยสังเกตความผิดปกติบนเครื่องบินด้วย หากพบเห็นรอยแตก ได้กลิ่นไหม้ มีเสียงแปลกๆ เห็นควันไฟ ให้รีบแจ้งลูกเรือเพื่อแก้ปัญหาได้ทันท่วงที
     
        ประการสุดท้าย การปฏิบัติตามคำแนะนำของพนักงานต้อนรับอย่างเคร่งครัดเป็นสิ่งที่จะช่วยชีวิตผู้โดยสารมากกว่าการเลือกที่นั่งว่าตรงไหนปลอดภัยที่สุด เพราะไม่มีใครรู้ล่วงหน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้น ถ้าล้อหลังไม่กาง เอาท้ายลง ด้านหลังก็เสี่ยง, ถ้าเกิดน้ำมันรั่วที่ปีก ตรงกลางเสี่ยง, ถ้าเกิดชนกระแทกด้านหน้า ด้านหน้าเสี่ยง เพราะฉะนั้น การเตรียมตัวเอง มีสติ ไม่ประมาท ช่างสังเกต และระแวดระวัง เป็นวิธีที่ทำให้เราปลอดภัยที่สุด หากต้องเดินทางโดยเครื่องบินนั่นเอง
       

วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

วิธีติดตั้ง เซ็ทตั้งค่า กล้อง IP Camera wanscam ให้ดูผ่านมือถือ หรือคอมพิวเตอร์ภายนอกได้


 1. ต่อสาย Lan ของกล้อง IP Camera เข้ากับคอมหรือโน๊ตบุ๊ค
 2. เปิดคอมต่อกับ Wireless internet บ้านที่มี modem ให้มันรับ Internet และเปิด Google หรือเว็บอะไรก็ได้ ขอให้เปิดเน็ตได้ก็พอ(ต้องต่อWifi อยู่)
 3. ใช้ Program Search too Download จากเว็บ wanscam http://www.wanscam.com
 4. พอโหลดมาแล้ว ให้ดู IP ที่มันหาให้และแสดงไว้ เช่น http://192.168.1.56
 5. พอหา IP ได้แล้วให้เราไปปรับ IP ที่สาย Lan ให้ IP อยู่ในกลุ่มเดียวกันกับ กล้องและโมเด็ม ใส่ Gateway และ DNS ให้ครบ
 6. จากนั้นคลิก Open ที่โปรแกรม Search tool มันจะขึ้นกล่องให้ใส่ username และ password ( ให้เปิดดูที่ด้านล่างตัวกล้อง ถ้ามีบอกไว้) คือ Username=admin / Password=non ไม่ต้องใส่
 7. จากนั้นไปใน Setting ของกล้องผ่านสาย Lan ยังไม่ต้องถอดสายออก แล้วเข้าเมนู Wireless Lan Settings แล้วเลือกเอา Wireless ของเราเอง แล้ว OK ตัวกล้องมันจะ Reboot เอง
 8. หลังจากนั้นเราก็ถอดสาย Lan ที่ต่อไว้กับโน๊ตบุ๊ค แล้วลองเข้าลิ้งค์ใหม่เปลี่ยน Portเป็น 99 ที่หัวข้อนี้ Basic Network Settingsลองเข้าใหม่ที่ลิ้งค์นี้  http://192.168.1.56:99/index1.htm
 9. ให้สมัคร dyndns ใช้ชื่อ xxxxxxx.dyndns.org (ใช้ชื่ออะไรก็ได้) ใส่ใน Modem Router ในหัวข้อ Nat>Virtual Server Listing แล้วใส IP และ Port (อันนี้ Modem ของ 3bb)
 10. ตั้งค่า Email อันนี้ผมใช้ Email ของ Gmail นะ อย่างอื่นต้องลองเอาครับ และผมใช้ Gmail ที่ผมสร้างไว้ทั้ง 2 ตัวให้อีกตัวหนึ่งส่ง อีกตัวหนึ่งรับ